(0)
Logo
No.13 Hojicha Yuzu Cream
No.13 Hojicha Yuzu Cream

Hojicha Cream, Yuzu Cream dots & Yuzu Puree

  • € 26,00 / 6″
  • € 37,00 / 8″
  • € 49,00 / 10″
Order
Filling
Paper tag
Base